Índex

Els Atributs i les Consultes Són una característica clau del Haiku. Mentre els atributs són útils per sí mateixos, per mostrar informació adicional d'un fitxer, les consultes en canvi, cal que siguin indexades. Això les sitúa a una taula de cerca, el que fa que les consultes siguin molt ràpides.
L'índex és una part del sistema i es conserva separadament per a cada volum i partició.

Ordres d'indexació al Terminal

Hi ha diverses ordres per gestionar l'índex:

 ~ ->lsindex 
BEOS:APP_SIG 
MAIL:account 
MAIL:cc 
MAIL:chain 
MAIL:draft 
MAIL:flags 
MAIL:from 
MAIL:name 
MAIL:pending_chain 
MAIL:priority 
MAIL:reply 
MAIL:status 
MAIL:subject 
MAIL:thread 
MAIL:to 
MAIL:when 
META:address 
META:city 
META:company 
META:country 
META:email 
META:fax 
META:group 
META:hphone 
META:name 
META:nickname 
META:state 
META:url 
META:wphone 
META:zip 
_signature 
_status 
_trk/qrylastchange 
_trk/recentQuery 
be:deskbar_item_status 
last_modified 
name 
size 
Usage: mkindex [options] <attribute> 
Creates a new index for the specified attribute. 
 
 -d, --volume=PATH   a path on the volume to which the index will be added, 
            defaults to current volume. 
 -t, --type=TYPE    the type of the attribute being indexed. One of "int", 
            "llong", "string", "float", or "double". 
            Defaults to "string". 
   --copy-from    path to volume to copy the indexes from. 
 -v, --verbose     print information about the index being created 

Només els nous fitxers amb aquest atribut s'afegiran automàticament a l'índex!
Els fitxers anteriors s'han d'afegir de forma manual copiant-los i suprimint després els originals. També podeu utilitzar l'ordre reindex.

Usage: reindex [-rvf] attr <list of filenames and/or directories> 
 -r  enter directories recursively
 -v  verbose output
 -f  create/update all indices from the source volume,
    "attr" is the path to the source volume

Usage: rmindex [OPTION]... INDEX_NAME 
 
Removes the index named INDEX_NAME from a disk volume. Once this has been 
done, it will no longer be possible to use the query system to search for 
files with the INDEX_NAME attribute. 
 
 -d, --volume=PATH   a path on the volume from which the index will be 
             removed 
 -h, --help      display this help and exit 
 -p, --pattern     INDEX_NAME is a pattern 
 -v, --verbose     print information about the index being removed 
 
INDEX_NAME is the name of a file attribute. 
 
If no volume is specified, the volume of the current directory is assumed.