Obsah

Atribúty a Požiadavky sú kľúčovými funkciami Haiku. Zatiaľ čo atribúty sú užitočné samy o sebe, na to, aby sa mohli zobraziť ďalšie informácie o vyhľadávanom súbore, musíte súbory indexovať. Tým sa zaradia do vyhľadávacej tabuľky, vďaka čomu bude ich vyhľadanie bleskurýchle.
Index je súčasť súborového systému a pre každý zväzok/oblasť sa ukladá zvlášť.

Príkazy Terminálu na indexovanie

Existuje niekoľko príkazov na správu indexu:

 ~ ->lsindex 
BEOS:APP_SIG 
MAIL:account 
MAIL:cc 
MAIL:chain 
MAIL:draft 
MAIL:flags 
MAIL:from 
MAIL:name 
MAIL:pending_chain 
MAIL:priority 
MAIL:reply 
MAIL:status 
MAIL:subject 
MAIL:thread 
MAIL:to 
MAIL:when 
META:address 
META:city 
META:company 
META:country 
META:email 
META:fax 
META:group 
META:hphone 
META:name 
META:nickname 
META:state 
META:url 
META:wphone 
META:zip 
_signature 
_status 
_trk/qrylastchange 
_trk/recentQuery 
be:deskbar_item_status 
last_modified 
name 
size 
Použitie: mkindex [možnosti] <atribút> 
Vytvorí nový index zadaného atribútu.
 
 -d, --volume=CESTA  Cesta vo zväzku, do ktorej bude pridaný index, predvolene do aktuálneho zväzku. 
 -t, --type=TYP    Typ indexovaného atribútu. Jeden z „int“, 
            „llong“, „string“, „float“ alebo "double". 
            Predvolene „string“.
   --copy-from    Cesta do zväzku, z ktorého budú skopírované indexy. 
 -v, --verbose     Vypíše informácie o tvorenom indexe.

Iba nové súbory s daným atribútom pôjdu automaticky do indexu!
Existujúce súbory musia byť pridať manuálne ich skopírovaním a následným odstránením originálu. Prípadne môžete použiť príkaz reindex.

Použitie: reindex [-rvf] attr <zoznam názvov súborov a/alebo priečinkov> 
 -r  zadá priečinky rekurzívne
 -v  podrobný výstup
 -f  vytvorí/aktualizuje všetky indexy zo zdrojového zväzku,
    „attr“ je cesta do zdrojového zväzku

Použitie: rmindex [MOŽNOSŤ]... NÁZOV_INDEXU 
 
Odstráni index pomenovaný NÁZOV_INDEXU z diskového zväzku. Po vykonaní
tejto operácie nebude možné systémom požiadaviek vyhľadať súbory s atribútom NÁZOV_INDEXU.
 
 -d, --volume=CESTA  cesta do zväzku, z ktorého bude index odstránený 
 -h, --help      zobrazí túto pomoc a skončí
 -p, --pattern     NÁZOV_INDEXU je vzor
 -v, --verbose     vypíše informácie o odstránenom zväzku
 
NÁZOV_INDEXU je názov atribútu súboru. 
 
Ak neuvediete žiaden zväzok, systém vyberie zväzok podľa aktuálneho adresára.