Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

cli-app-icon_64.pngZoznam všetkých aplikácií príkazového riadka

Umiestnenie:/boot/system/bin/
~/config/bin/
~/config/non-packaged/bin/


Všetky aplikácie príkazového riadka v Haiku sa nachádzajú buď v /boot/system/bin. Vaše vlastné alebo dodatočne nainštalované aplikácie príkazového riadka sa objavia v ~/config/bin, keď ich nainštalujete z balíka .hpkg. V opačnom prípade by ste ich mali dať do ~/config/non-packaged/bin/. Všetky tieto umiestnenia sú súčasťou premennej PATH, teda budú automaticky nájdené.
Tu je zoznam všetkých aplikácií príkazového riadka, ktoré sa nachádzajú v Haiku. Pri každej je iba krátky popis toho, čo robí. Ďalšie informácie o ich použití získate spustením daného príkazu s parametrom --help.


Obsah:   A – E   ::    F – J    ::    K – O    ::    P – S    ::    T – Z


CortexAddOnHost Spustí službu na monitorovanie multimediálnych audio a video doplnkov.
FirstBootPrompt Nastavenie jazyka a mapy kláves.
[ Porovná dve položky a vráti hodnotu pravda (ak sa zhodujú) alebo nepravda (ak sa nezhodujú).

indexA - E

addattr Pripíše súboru atribút s ohľadom na jeho typ a podľa toho prevedie hodnoty. (špecifické pre Haiku)
alert Zobrazí okno so správou. (špecifické pre Haiku)
arp Manipuluje so systémovou vyrovnávacou pamäťou ARP.
awk Pozrite gawk.
base64 Zakódovanie alebo dekódovanie algoritmom Base64 na štandardný výstup.
basename Odstráni adresár a voliteľne aj príponu z reťazca /cesta/k/súboru.
bash Bourne-again shell
bc Jazyk na výpočty s ľubovoľnou presnosťou.
beep Zazvoní zvonček.
bfsinfo Analyses the filesystem.
bunzip2 Pozrite bzip2.
bzip2 Komprimácia súborov.
c++ C++-Compiler.
cat Zreťazí súbory a vypisuje na štandardný výstup.
catattr Vypíše obsah atribútu súboru. (špecifické pre Haiku)
cc Kompilátor jazyka C
checkfs Skontroluje a opraví súborový systém. (špecifické pre Haiku)
checkitout Extrahuje zdroje na základe URL ich úložiska.
chgrp Zmení skupinu, ktorá vlastní súbory.
chmod Zmení oprávnenia na prístup k súborom.
chop Rozdelí súbor na viacero menších súborov.
chown Zmení vlastníka súborov.
chroot Spustí príkaz v rámci zadaného koreňového adresára.
cksum Vypíše kontrolný súčet CRC a počet bajtov súborov.
clear Vymaže okno terminálu.
clipboard Manipulates the system clipboard.
cmp Porovná súbory bajt po bajte.
collectcatkeys Collects translatable strings to create catkeys.
comm Porovná utriedené súbory riadok po riadku.
consoled Démon konzoly
copyattr Skopíruje všetky alebo podmnožinu atribútov z jedného súboru do iného alebo do nového súboru. (špecifické pre Haiku)
cp Skopíruje súbory a priečinky.
csplit Rozdelí súbor na časti rozdelené podľa konkrétneho vzoru.
cut Vypíše sekcie z každého riadka súboru.
date Zobrazí alebo nastaví aktuálny čas a dátum.
dc Jazyk dc na výpočty.
dd Kopíruje nespracované dáta, konvertuje a formátuje podľa operandov.
desklink Inštaluje položky do Panela. (špecifické pre Haiku)
df Podá správu o voľnom a využívanom mieste na pripojených zväzkoch.
diff Porovná súbory riadok po riadku.
diff3 Porovná 3 súbory riadok po riadku.
dircolors Nastavenie farieb pre ls.
dirname Odstráni názov súboru z reťazca /cesta/k/súboru.
diskimage Zaregistruje súbor ako diskové zariadenie, ktoré je následne možné pripojiť. (špecifické pre Haiku)
dpms Sets the display power management.
draggers Zobrazí/nastaví stav rúčok Replikantov.
driveinfo Zobrazí informácie o hardvéri.
dstcheck Zobrazí okno so správou použité pri prepínaní na/z letného času.
du Sumarizuje využitie disku každého súboru, rekurzívne pre priečinky.
dumpcatalog Shows the contents of catalog files.
echo Zobrazí riadok textu.
egrep Pozrite grep.
eject Vysunie výmenné médium.
env Spustí program v modifikovanom prostredí.
error Vypíše obsah správy o chybe pre dané číslo chyby.
expand Konvertuje znak tabulátoru na medzery.
expr Vypíše hodnotu výrazu.

F - J

factor Vypíše rozklad celého čísla na prvočísla.
false Nerobí nič, indikuje „neúspech“ a vráti hodnotu „1“.
fdinfo Zobrazí informácie o použitých popisovačoch súborov v systéme.
ffm Nastaví automatickú aktiváciu ovládacích prvkov pod kurzorom myši.
fgrep Pozrite grep.
filepanel Zobrazí panel na otvorenie/uloženie súboru. (špecifické pre Haiku)
find Hľadá súbory v rámci adresárovej štruktúry.
finddir Hľadá špeciálne priečinky definované systémom.
findpaths Prints all paths for system defined directory constants.
fmt Preformátuje odstavce súboru.
fold Zalomí riadky vstupného súboru.
fortune Vypíše náhodné, snáď zaujímavé, porekadlo.
fstrim Pošle príkaz TRIM disku SSD.
ftpd FTP démon
funzip Rozbalí prvý súbor z archívu na štandardný výstup.
fwcontrol Program na ovládanie FireWire
gawk Jazyk na hľadanie a spracovanie vzorov.
getarch Shows the environment's compiler version.
grep Hľadá vzory.
groups Vypíše členstvá v skupinách každého používateľského mena.
gunzip Pozrite gzip.
gzexe (De)komprimuje spustiteľné súbory.
gzip (De)komprimuje súbory.
hd Výpis v hexadecimálnom tvare
head Vypíše prvé riadky súboru.
hey Malý nástroj na skriptovanie aplikácií grafického rozhrania.
hostname Vypíše alebo nastaví názov hostiteľa systému.
id Vypíše informácie o používateľovi a skupine.
ifconfig Konfiguruje sieťové rozhranie.
install Skopíruje súbory na miesto určenia bez narušenia bežiaceho systému.
install-wifi-firmwares.sh Nainštaluje firmvér niektorým bezdrôtovým sieťovým kartám.
installsound Nainštaluje novú zvukovú udalosť do panela nastavenia Zvukov.
iroster Vypíše zoznam vstupných zariadení.
isvolume Získa informácie o pripojenom zväzku.
join Na štandardný výstup zapíše riadok pre každý pár vstupných riadkov so zhodnými poliami, podľa ktorých sa vykoná spojenie (join).

indexK - O

kernel_debugger Spustí ladenie jadra.
keymap Načíta alebo uloží klávesovú mapu.
kill Pošle signál na ukončenie procesu.
launch_roster Riadi launch_daemon, napr. zastavovanie a znovuspúšťanie služieb. (špecifické pre Haiku)
less Zobrazí súbor.
lessecho Vypíše argumenty, ktoré dostal a expanduje metaznaky ako * a ? v názvoch súborov.
lesskey Určuje klávesové väzby pre less.
link Vytvorí odkaz na súbor.
linkcatkeys Creates catalogs from catkeys.
listarea Vypíše informácie z oblasti každého bežiaceho tímu.
listattr Vypíše atribúty súboru. (špecifické pre Haiku)
listdev Vypíše zoznam všetkých hardvérových zariadení.
listimage Vypíše obrazové informácie všetkých momentálne bežiacich procesov.
listport Vypíše všetky otvorené porty systému zorganizované podľa tímov.
listres Vypíše prostriedky súborov.
listsem Vypíše semafory, ktoré alokoval určený tím.
listusb Vypíše zoznam zariadení USB.
ln Vytvorí odkaz na súbor.
locale Zobrazí nastavený uprednostňovaný jazyk, jeho LC_CTYPE a uprednostňované formátovanie.
locate Nájde súbor.
logger Pošle správu do systémového záznamu.
login Spustí používateľskú reláciu systému.
logname Vypíše meno aktuálneho používateľa.
ls Vypíše obsah priečinka.
lsindex Zobrazí indexované atribúty na aktuálnom zväzku/diskovej oblasti. (špecifické pre Haiku)
mail2mbox Zmení e-mailové súbory BeOS na unixové súbory mailbox.
make Nástroj GNU make
makebootable Umožní zavádzanie systému z vybranej diskovej oblasti alebo zariadenie BFS zapísaním zavádzacieho kódu do prvých dvoch sektorov.
mbox2mail Zmení unixové súbory mailbox na e-mailové súbory BeOS.
md5sum Vypíše alebo skontroluje kontrolný súčet MD5.
media_client „media_client play“ prehráva zvukové súbory.
message Vypíše sploštený súbor BMessage.
mimeset Nastaví typ MIME súboru.
mkdepend Generátor závislostí Makefile.
mkdir Vytvorí priečinok
mkdos Inicializuje diskové oblasti FAT.
mkfifo Vytvorí pomenované rúry.
mkfs Vytvorí súborový systém.
mkindex Vytvorí nový index pre atribút. (špecifické pre Haiku)
mktemp Bezpečne vytvorí dočasný súbor alebo priečinok.
modifiers Vypíše všetky momentálne (ne)stlačené modifikačné klávesy.
more Pozrite less.
mount Pripojí súborový systém.
mount_nfs Pripojí diskovú oblasť NFS.
mountvolume Pripojí zväzok podľa názvu.
mv Presunie/premenuje súbor.
nano Predvolený textový editor v Termináli. Klon editora „Pico“.
netstat Vypíše sieťové spojenia, smerovacie tabuľky, štatistiky rozhraní, spojenia NAT a členstvá v multicastových skupinách.
nl Vypíše všetky súbory s pridanými číslami riadkov.
nohup Spustí príkaz ignorujúc signály zavesenia (HUP).
nproc Vypíše počet dostupných procesorov.
od Zapíše jednoznačnú reprezentáciu súboru.
open Spustí aplikáciu alebo dokument zo shellu. (špecifické pre Haiku)

indexP - S

package Vytvára, skúma alebo rozbaľuje balík Haiku.
package_repo Vytvára alebo skúma súbor zdroja balíkov Haiku.
passwd Zmení heslo používateľa.
paste Vypíše riadky pozostávajúce zo sekvenčne zodpovedajúcich riadkov z každého súboru, oddelené tabulátormi.
patch Aplikuje rozdielový súbor diff na originál.
pathchk Diagnostikuje neplatné alebo neprenosné názvy súborov.
pc Programátorská kalkulačka
ping Pošle počítaču v sieti paket ICMP-echo-request.
pkgman Spravuje balíky a zdroje balíkov.
pr Ostránkuje alebo ostĺpcuje súbory na tlač.
printenv Vypíše hodnotu premennej prostredia.
printf Formátuje a vypíše dáta.
prio Zmení prioritu procesu.
profile Profiluje vlákna.
ps Vypíše zoznam spustených procesov.
ptx Vypíše permutovaný index (vrátane kontextu) slov vo vstupných súboroch.
pwd Vypíše aktuálny adresár.
query Nástroj shellu emulujúci funkciu Trackera „Nájsť podľa vzorca“. (špecifické pre Haiku)
quit Ukončí aplikáciu.
ramdisk Vytvorí ramdisk. (špecifické pre Haiku)
rc Kompilátor zdrojov
readlink Vypíše cestu k cieľu symbolického odkazu.
recover A tool that tries to recover files from a corrupted BFS volume (see its documentation for a bit more info).
reindex Vloží atribúty existujúcich súborov do novo vytvorených indexov. (špecifické pre Haiku)
release Uvoľní semafor.
renice Zmení prioritu bežiaceho procesu.
rm Odstráni súbor alebo priečinok.
rmattr Odstráni zo súboru atribút. (špecifické pre Haiku)
rmdir Odstráni priečinky.
rmindex Odstráni index atribútu. (špecifické pre Haiku)
roster Vypíše informácie o bežiacich tímoch.
route Vymenuje a manipuluje smerovanie v sieti.
safemode Zistí, či systém beží v núdzovom režime.
screen_blanker Spustí šetrič obrazovky.
screenmode Show/sets the screen mode. (Haiku specific)
sdiff Zobrazí alebo zlúči rozdiely v dvoch súboroch bok po boku.
seq Vypíše postupnosť čísel.
setarch Nastaví prostredie na konkrétnu verziu kompilátora.
setdecor Zobrazí/nastaví dekorátor.
settype Nastaví typ MIME, podpis a preferovanú aplikáciu súboru.
setversion Zobrazí verziu súboru.
setvolume Sets the system sound volume. (Haiku specific)
sftp Program na prenos súborov
sh Pozrite bash.
sha1sum Vypíše alebo skontroluje kontrolné súčty SHA1.
shar Vytvára shell archívy.
shred Opakovane prepíše súbor.
shuf Vypíše náhodnú permutáciu vstupných čísel.
shutdown Vypne počítač.
sleep Pozastaví sa na určený počet sekúnd.
sort Vypíše usporiadané poradie všetkých súborov.
spamdbm Triedi e-mailové správy na legitímne a spam.
split Vypisuje časti vstupu s pevnou veľkosťou do súborov s predponami.
stat Zobrazí stav súboru alebo súborového systému.
strace Trasuje systémové volania vlákna alebo tímu.
stty Zobrazí/nastaví charakteristiky terminálu.
su Zmení efektívny používateľský id a skupinu.
sum Vypíše kontrolný súčet a počet blokov každého súboru.
sync Vynúti zápis zmenených blokov na disk, aktualizuje super blok.
sysinfo Zobrazí informácie o systéme.

indexT - Z

tac Zreťazí a vypíše súbory, počínajúc s prvým riadkom.
tail Vypíše posledných desať riadkov súboru.
tcpdump Zaznamená sieťovú premávku.
tcptester [zavrhované]
tee Zapíše alebo pripojí dáta zo štandardného vstupu do súboru.
telnet Používateľské rozhranie pre protokol telnet.
telnetd Démon služby telnet.
test Porovná dve položky a vráti hodnotu pravda (ak sa zhodujú) alebo nepravda (ak sa nezhodujú).
timeout Spustí príkaz a ukončí ho ak stále beží po určenom počte sekúnd.
top Zobrazí bežiace vlákna a využitie CPU.
touch Zmení časovú značku súboru.
tput Inicializuje terminál alebo odovzdá požiadavku databáze terminfo.
tr Preloží, vytlačí a/alebo odstráni znaky zo štandardného vstupu.
traceroute Vypíše cestu, ktorou šli pakety v sieti.
translate Použije Prekladač dát na prevedenie formátu súboru.
trash Pošle súbory do Koša alebo ich z neho obnoví.
true Nerobí nič, indikuje „úspech“ a vráti hodnotu „0“.
truncate Zmenší alebo roztiahne veľkosť súboru.
tsort Vykoná topologické triedenie.
tty Vypíše názov súboru terminálu spojeného so štandardným vstupom.
uname Vypíše informácie o systéme.
unchop Obnoví súbor predtým rozdelený príkazom chop.
unexpand Konvertuje medzery na tabulátory.
uniq Odfiltruje susediace zhodné riadky zo vstupu a zapíše ho na výstup.
unlink Zavolá funkciu unlink na odstránenie určeného súboru.
unmount Odpojí zväzok.
unrar Rozbalí archív rar.
unshar Rozbalí archív shar.
untrash Pozrite trash.
unzip Rozbalí archív zip.
unzipsfx Používa sa na zmenu existujúcich archívov zip na samo-rozbaľovacie.
updatedb Aktualizuje databázu nástroja locate s umiestnením všetkých súborov.
uptime Vypíše dátum a čas, ako aj čas uplynutý od spustenia systému.
urlwrapper Wrapper pridávajúci podporu typov MIME aplikáciám príkazového riadka alebo iným aplikáciám, ktoré ich priamo nepodporujú.
useradd Vytvorí nového používateľa.
uudecode Dekóduje súbor zakódovaný algoritmom uuencode.
uuencode Zakóduje súbor algoritmom uuencode, aby mohol byť poslaný vzdialenému systému.
vdir Vypíše informácie o súboroch.
version Vráti verziu súboru.
vmstat Vypíše informácie o systéme virtuálnej pamäte.
waitfor Čaká, kým sa neobjaví určité vlákno. (špecifické pre Haiku)
watch Spúšťa program periodicky.
wc Vypíše počet paragrafov, slov a znakov (bajtov) súboru.
wget Nástroj pre sťahovanie cez HTTP, HTTPS alebo FTP
which Nájde príkaz.
whoami Vypíše meno používateľa spojené s aktuálnym efektívnym ID používateľa.
xargs Zostaví a spustí príkazový riadok zo štandardného vstupu.
xres Vypíše a manipuluje so zdrojmi.
yes Až do ukončenia opakovane vypisuje reťazec.
zcat Pozrite gzip.
zcmp Pozrite zdiff.
zdiff Porovná skomprimované súbory.
zforce Vynúti príponu „.gz“ na súboroch gzip.
zgrep Vyhľadá regulárny výraz v súboroch, ktoré môžu byť komprimované.
zip Pridá alebo nahradí položky v archíve zip.
zipcloak Zašifruje všetky nešifrované položky v archíve zip.
zipgrep Vyhľadáva reťazec alebo vzor v daných súboroch zip.
zipinfo Pozrite unzip.
zipnote Vypíše komentáre v archíve zip.
zipsplit Rozdelí archív zip na menšie časti.
zmore Ako more, ale pracuje s nekomprimovaným obsahom akéhokoľvek komprimovaného súboru.
znew Rekomprimuje súbory .Z na archívy .gz (gzip).