Preklad tejto stránky zatiaľ nie je dokončený. Dovtedy sa nedokončené časti zobrazia v anglickom origináli.

cli-app-icon_64.pngAplikácie príkazového riadka špecifické pre Haiku

Umiestnenie:/boot/system/bin
/boot/common/bin
~/config/bin


Všetky aplikácie príkazového riadka v Haiku sa nachádzajú v /boot/system/bin. Vaše vlastné alebo dodatočne nainštalované aplikácie príkazového riadka budú na rovnakom mieste alebo v ~/config/bin ak sú nainštalované z balíka .hpkg. V opačnom prípade ich môžete dať do /boot/system/non-packaged/bin/ alebo do ~/config/non-packaged/bin/. Všetky tieto miesta sú uvedené v premennej PATH, teda budú automaticky nájdené.
Nasledujúci zoznam neobsahuje všetky aplikácie príkazového riadka špecifické pre Haiku, jeho účelom je vyzdvihnúť malú časť tých najužitočnejších. Voľne môžete skúmať obsah priečinkov bin/ aj sami. Ďalšie informácie o príkaze a jeho rôznych voľbách získate spustením daného príkazu spolu s parametrom --help.

index Súvisiace s atribútmi: listattr, catattr, addattr, rmattr, copyattr

Tieto príkazy sa používajú na zobrazenie, čítanie, pridanie alebo odstránenie atribútov zo súborov. Pamätajte, že tieto metadáta sú momentálne dostupné iba na zväzkoch so súborovým systémom BFS. Prenášanie súborov na iné súborové systémy odstráni všetky atribúty!
Všetky tieto príkazy sú popísané v téme Atribúty v Termináli.

index Súvisiace s indexom: lsindex, mkindex, reindex, rmindex

Pomocou týchto príkazov môžete vypísať, vytvoriť, reindexovať alebo odstrániť atribúty indexu BFS. Každý zväzok má svoj vlastný index, pamätajte na to pri kopírovaní z jedného zväzku do druhého.
Tieto príkazy sú popísané v téme Index.

index Súvisiace so správou balíkov: package, pkgman

The package command is used to manage HPKG packages. Have a look at the article Installing applications to learn the very basics. Usually the tool haikuporter is used to automatically create packages from so-called recipes.

pkgman sa používa na hľadanie, inštalovanie, aktualizovanie a odinštalovanie balíkov. Zdroje balíkov je možné pridať, odstrániť a obnoviť zoznam balíkov z nich. Špeciálny druh aktualizácie sa vyvolá parametrom full-sync: Je agresívnejší a tiež môže znížiť verziu alebo odstrániť balíky, ak je to nutné.
Ďalšie podrobnosti o tomto parametri sa dozviete pridaním parametra „--help“, napr. pkgman search --help.

index Užitočné skriptovacie príkazy

Tu je niekoľko nástrojov príkazového riadka, ktoré sú obzvlášť užitočné na skriptovanie (tiež pozri tému Bash a Skriptovanie).

alert

alert vyvolá typické okno s upozornením obsahujúce preddefinovanú ikonu, vysvetlujúci text a maximálne tri tlačidlá. Vráti názov stlačeného tlačidla a návratový kód (počínajúc nulou). Napríklad okno na obrázku bolo vyvolané týmto riadkom:

alert --idea "FantasticApp(tm) installed successfully! \
Would you like a link to it?" "On Desktop" "In Deskbar" "No thanks"

cli-alert.png

filepanel

filepanel zobrazí okno na otvorenie alebo uloženie a nechá používateľa vybrať súbor alebo lokalitu. Ako návratnú hodnotu dostanete vybraný súbor alebo cestu priečinka. Dostupné sú viaceré parametre, napríklad nastavenie začínajúceho priečinka, názov okna, predvolený názov súboru pri ukladaní alebo obmedzenia povolených typov súborov. Príklad:

filepanel -s -t "Save your logfile" -d ~/config/settings -n Fantastic.log

cli-filepanel.png

hey

hey je malý nástroj, ktorý pošle BMessages aplikáciám a vypíše ich odpoveď. Je možné použiť ho na písanie skriptov aplikácií, t.j. na „Diaľkové ovládanie“ programov zo skriptu alebo z príkazového riadka. Jeho používanie je trochu zložitejšie... Vďaka knihe Scot Hacker BeOS Bible si môžete prečítať pekný návod na prácu s „hey“, ktorý napísal Chris Herborth.

notify

notify shows a notification panel with a message. There are various parameters that are described when you call notify --help. A notification can also be used to show the progress of some action. When doing that, it's important to set a messageID and always use it when you update the progress (a float between 0.0 and 1.0 that's printed as percent). Otherwise you'll see several notification panels if you update quicker then the set timeout.
An example:

notify --type progress --group "--group" --title "--title" --icon /boot/home/bebook.hvif \
--messageID MyMessageID --progress .75 "Keep waiting"

cli-notification.png

query

query je verzia panela „Nájsť...“ pre príkazový riadok. Rýchlym spôsobom ako vygenerovať hľadaný termín je vytvoriť požiadavku v paneli „Nájsť...“, prepnúť na podľa vzorca, pridať úvodzovky (") na začiatok a koniec a celý reťazec skopírovať za váš príkaz query v Termináli alebo vašom skripte.

waitfor

waitfor je dobrý spôsob ako počkať, kým sa daná aplikácia alebo vlákno nespustí alebo neukončí.

index Iné príkazy

checkfs

checkfs je dôležitý nástroj na hľadanie chýb vo vašom súborovom systéme. Jednoducho pridajte názov zväzku ako /Haiku alebo cestu k zariadeniu a systém prebehne každý súbor a opraví možné nezrovnalosti.

desklink

desklink dokáže priradiť ikonu ľubovolnému súboru, priečinku, požiadavke alebo aplikácii v oznamovacej oblasti Panela. Taktiež ponúka možnosť poskytnúť kontextové menu po kliknutí na ikonu pravým tlačidlom na vykonanie špeciálnych operácií. Ako príklad môžete skúsiť pridať aplikáciu príkazového riadka screenshot s rôznymi možnosťami pomocou tohto kódu (znak „\“ v prvom riadku je na zalomenie riadka v Termináli):

 desklink "cmd=Active window (2s):/bin/screenshot --window --border --delay 2" \
"cmd=Remove replicant:desklink --remove=screenshot" /bin/screenshot

cli-alert.png

diskimage

diskimage vám umožňuje zaregistrovať obyčajný súbor ako diskové zariadenia. Napríklad môžete sa zaregistrovať obraz Haiku vo formáte anyboot, pripojiť ho v Trackeri a kopírovať, upravovať alebo odstraňovať súbory na ňom predtým, než ho použijete ho ako zdroj v Inštalátore.

launch_roster

launch_daemon spúšťa rôzne služby a aplikácie pri štarte systému. Je nastavený tak, aby niektoré z nich znovu spustil ak sa zastavia. Ak si to neželáte (napríklad by ste chceli vyskúšať upravený Tracker), použite launch_roster na stop reštartovanie aplikácie pred jej ukončením. Podobne ju môžete znova spustiť (start) alebo zistiť informácie o nej (info). Bez parametra launch_roster vypíše všetky aplikácie a služby, ktoré riadi.
Napríklad takto zastavíte spúšťanie zastavenej aplikácie Panel:

launch_roster stop x-vnd.be-tskb

mountvolume
mount

mountvolume mnohí používatelia preferujú na pripájanie lokálnych oblastí a diskov, pretože sa tak jednoducho používa: stačí ho zavolať s názvom diskovej oblasti a hotovo. Skúste si prečítať o ďalších voľbých zadaním --help.

mount môže naviac pripájať vzdialené pevné disky pomocou sieťového súborového systému ako je NFS4. Používaná súborový systém zadáte parametrom -t a vzdialené umiestnenie parametrom -p. Ako parameter súborového systému môžete použiť čokoľvek, čo nájdete v /system/add-ons/kernel/file_system (a zodpovedajúcich hierarchiách súborov v priečinku ~/config alebo „non-packaged“). Tiež musíte vytvoriť priečinok ako bod pripojenia. Napríklad:

mkdir -p /DiskStation
mount -t nfs4 -p "192.168.178.3:volume1" /DiskStation

open

open je veľmi užitočný nástroj. Môžete ním otvoriť ľubovoľný súbor v jeho preferovanej aplikácii alebo spustiť konkrétnu aplikáciu podľa jej podpisu bez potreby poznať jej presnú cestu. Príkaz funguje aj na odkazoch URL a dokonca aj na „virtuálnych“ priečinkoch - . pre aktuálny priečinok a .. pre nadradený otvorí priečinok v Trackeri.

ramdisk

Ramdisk je ako pevný disk, ktorý beží len v pamäti počítača. Preto je veľmi rýchly, ale tiež dočasný, pretože jeho obsah zmizne pri vypnutí, havárii počítača alebo výpadku prúdu.
Ak chcete vytvoriť 1 GiB ramdisk, nazvať ho „RAMzes“ a pripojiť ho, môžete toto zadať do terminálu alebo vytvoriť skript, ktorý obsahuje:

ramdisk create -s 1gb
mkfs -q -t bfs /dev/disk/virtual/ram/0/raw RAMzes
mountvolume RAMzes

Pozn.: Pri vytváraní ramdisku príkazramdisk vypíše cestu k nemu. Ak vytvoríte niekoľko diskov, bude táto cesta /dev/disk/virtual/ram/0/raw sa zmení!

Ak chcete zachovať jeho obsah, teda aspoň do najbližšej havárie alebo výpadku prúdu, ramdisk môžete označiť, aby čítal/zapisoval obraz na pevný disk. Na to treba dodať súbor požadovanej veľkosti, ktorý bude načítaný pri každom spustení vášho ramdisku a zapísaný pri jeho odpojení. Ak chcete vytvoriť image súbor „RAMobraz“ s veľkosťou 500 MiB a sformátovať ho, postupujte nasledovne:

dd if=/dev/zero of=RAMobraz bs=500M count=1
mkfs -q -t bfs /dev/disk/virtual/ram/0/raw RAMobraz

Odteraz budete spúšťať ramdisk takto:

ramdisk create RAMimage
mountvolume RAMimage

Je veľmi dôležité, aby ste váš ramdisk vždy správne odpojili, buď z Trackera alebo príkazom unmount /RAMobraz, inak sa zmeny nezapíšu späť do súboru s obrazom disku!

screenmode

This command sets the screen mode (resolution, bit depth, refresh rate). Normally, you'd set that in the Screen preferences. Another parameter makes it useful in combination with the Shortcuts preferences: e.g. --brightness +3 increases the brightness by "3". Useful to change the backlight with a key combination.

setvolume

This command sets the volume of the system master output. Besides specific values in dB, you can --togglemute, --mute or --unmute and --increase or --decrease the volume. Useful to assign key combinations with the Shortcuts preferences.