softwareupdater-icon_64.pngSoftwareUpdater

Deskbar:Applications
Posizion:/boot/system/apps/SoftwareUpdater
Impostazions:~/config/settings/SoftwareUpdater_settings


SoftwareUpdater al controle in ducj i dipuesits atîfs (viôt preferencis dai Dipuesits) inzornaments pai pachets instalâts, includûts i inzornaments dal sisteme Haiku. Al discjarie e al instale i inzornaments disponibii intun colp sôl.

SoftwareUpdater's main window

Dopo che si lu à inviât, SoftwareUpdater al controle se a esistin inzornaments pai pachets e ju mostre intune cu lis lôr gnovis versions e une curte descrizion. Tu puedis dîsi: Mostre plui detais par includi il non dal dipuesit par ogni pachet e mostrâ dutis dôs lis versions dai pachets, chê vecje e chê gnove.

Inzorne cumò al tacarà a discjariâ ducj i pachets e la lôr consecuente instalazion.

In base ai pachets che a son stâts inzornâts, si varà di tornâ a inviâ Haiku par fâ in mût che si completi il procès di inzornament. Par ce che al rivuarde lis aplicazions, al baste dome tornâ a inviâlis, invezit lis modifichis a Haiku stes par deventâ efetivis, a podaressin vê bisugne che il sisteme si torni a inviâ.

Ogni volte che i pachets a vegnin inzornâts, instalâts o disinstalâts (o cun SoftwareUpdater/HaikuDepot o tal Terminâl vie pkgman), al ven salvât un gnûf "stât" su /system/packages/administrative/. Chest al rint pussibil inviâ il sisteme intun cualsisei stât precedent da lis Opzions di inviament, rindint plui sempliç risolvi problemis che a puedin vignî fûr dal vê instalât/Inzornât un pachet che nol funzione in regule.

Viodût che cheste cartele di "stât" e ten copiis dai pachets inzornâts/disinstalâts, cul lâ dal timp la cartele "administrative" e pues cressi in maniere significative. Fintremai che no varìn une funzion par une netisie automatiche, e je une buine idee chê di controlâ ogni tant la dimension de cartele "administrative" e gjavâ vie i stâts plui vielis, che cun plui probabilitât no tu varâs plui di inviâju.

Regredî a une revision precedente di Haiku

Al è râr ma al è pussibil che un inzornament a une ultime revision di Haiku ("hrev") al introdusedi un regression che ti da fastidi. Dal menù des opzions di inviament tu puedis cjamâ un stât precedent che al funzionave (Viôt Il Boot Loader - Risoluzion dai problemis). Cjate l'ultin stât funzionant e inviilu.

Par regredî in mût permanent a cheste revision, tu âs di pontâ il dipuesit di 'Haiku' a chê hrev. Tu cjatis la revision corinte sot di "Informazion su Haiku" dal Deskbar. Tant che esempli: par regredî ae revision hrev56231, vierç un Terminâl e scrîf:

pkgman add https://eu.hpkg.haiku-os.org/haiku/master/$(getarch)/r1~beta3_hrev56231
pkgman full-sync

Fâs câs che cumò tu sês blocât cun chê revision, Haiku nol varà nissun gnûf inzornament. Tu varessis di segnalâ la regression e judâ a comedâle, se tu puedis. Une volte comedade - ten di voli i regjistris di consegne - tu puedis tornâ a passâ al dipuesit "current" cun:

pkgman add https://eu.hpkg.haiku-os.org/haiku/r1beta3/$(getarch)/current
pkgman full-sync