Översättningen av denna sida är inte komplett. Delar av innehållet kommer därför att visas på engelska.

Attribut

Attribut är datafält som tillhör en fil men inte är en del av filen, de räknas därmed inte med i storleken på filen. Attribut kan kopieras eller ändras utan att röra själva filen. Haiku använder dessa attribut till att lagra bland annat filstorlek, filtyp och datum för senaste ändringen. Detta liknar andra operativsystem och filsystem.

Det som skiljer Haiku mot andra operativsystem är att du kan lägga till vilken typ av attribut som helst till vilken fil som helst. Dessa kan sedan visas eller göras redigerbart i ett vanligt Tracker-fönster. Du behöver bara definera vilken typ av attribut du vill lägga till filen (exempelvis en sträng, ett heltal eller ett klockslag) och ge det ett namn och en beskrivning.

Filen själv behöver inte ens innehålla något. Se till exempel på de här Personer-filerna:

people.png

Som du kan se har alla de här filerna filstorleken 0 och tillhörande attribut. Attributet E-mail, tillhörande "John Nox", redigeras direkt i Tracker.

Om du låter attributen vara indexerade, som person- e-post- och ljudfiler är som standard, kan de också hittas med Haiku's snabba söksystem.

index Attribut i Tracker

Attribut visas på samma sätt som en databas eller ett kalkylark. Med Tracker kan du välja vilka attribut du vill visa (kolumnerna), och sortera fil-listningen (raderna) därefter.

För att göra det, öppna ett Tracker-fönster och klicka på menyn Attribut och välj de attribut du vill visa. Alternativt kan du helt enkelt höger-klicka på en kolumnrubrik och markera alternativen i menyn. Du kan flytta runt kolumnerna genom att dra i kolumnrubrilen och släppa den där du vill ha den. Du kan släppa en kolumn utanför fönstret för att ta bort den.

Dubbel-klicka på linjen mellan två attribut i rubrikraden för att automatisk välja en optimal bredd för kolumnen.

Klicka på en kolumnrubrik för att växla mellan stigande eller sjunkande sortering. Du kan bestämma en sekundär sortering genom att hålla ner SHIFT-knappen medan du klickar på en kolumnrubrik. Du kan exempelvis sortera dina personer-filer efter företag och i andra hand efter namn. Se skärmbilden ovan för ett exempel. Den sekundära sorteringen visas med en ljusare färg bredvid rubriken.

Att redigera attribut är lika enkelt som att byta namn på en fil: Klicka på ett attributfält eller tryck ALT E och flytta mellan attribut med TAB och SHIFT TAB. ESC lämnar redigeringsläget uttan att spara ändringarna.

index Attribut i Terminalen

Om du föredrar att använda kommandotolken eller planerar att arbeta med många filer genom att använda skript finns det flera kommandon för att hantera attribut från Terminalen.

Mer information om dessa kommandon och dess funktioner hittar du om du skriver deras namn följt av "-h" eller "--help".

index Kommandot listattr

listattr lists a file's attributes, but by default doesn't show the contents of the attributes. For that, you need to add the parameter -l or --long.

usage: listattr [-l|--long] 'filename' ['filename' ...]

Från exemplet i skärmbilden ovan:

 ~/people ->listattr Clara\\ Botters
File: Clara Botters
  Type     Size         Name
----------- --------- -------------------------------
MIME String     21 "BEOS:TYPE"
    Text     14 "META:name"
    Text     6 "META:nickname"
    Text     1 "META:company"

    Text     18 "META:address"
    Text     8 "META:city"
    Text     1 "META:state"
    Text     1 "META:zip"
    Text     1 "META:country"

    Text     1 "META:hphone"
    Text     13 "META:wphone"
    Text     1 "META:fax"
    Text     19 "META:email"
    Text     1 "META:url"

    Text     5 "META:group"
  Raw Data     20 "_trk/pinfo_le"
 
131 bytes total in attributes.

Förutom alla "META:*"-attribut som innehåller kontaktinformationen finns det två attribut som sköts av Haiku:

Notera snedstrecket efter "Clara". I Terminalen måste specialtecken som '"*\\$?! och mellanslag föregås av ett snedstreck. Därför kommer snedstrecket egentligen före mellanslaget och inte efter "Clara".

index Kommandot catattr

catattr visar innehållet i ett specifikt attribut till en fil.

usage: catattr [--raw|-r] attr_name file1 [file2...]

Ett exempel:

 ~/people ->catattr META:city Clara\\ Botters
Clara Botters : string : Whelton

index Kommandot addattr

addattr lägger till ett attribut till en fil och/eller anger dess innehåll.

usage: addattr [-t type] attr value file1 [file2...]
  or: addattr [-f value-from-file] [-t type] attr file1 [file2...]
 
     Type is one of:
         string, mime, int, llong, float, double, bool, icon, raw
         or a numeric value (ie. 0x1234, 42, 'ABCD', ...)
     The default is "string"

Låt säga att vår Clara tog ett jobb i det multinationella företaget Barkelbaer Inc. Du fyller i det hitintills tomma attributet "Company" med företagsnamnet (som är av typen "sträng"):

 ~/people ->addattr -t string META:company Barkelbaer\\ Inc. Clara\\ Botters

index Kommandot rmattr

rmattr raderar helt ett attribut från en fil.

usage: rmattr [-p] attr filename1 [filename2...]

Även om det i praktiken skulle vara tillräckligt att bara inte fylla i attributet "Fax", kan du helt radera det från Claras fil genom att skriva:

 ~/people ->rmattr META:fax Clara\\ Botters

index Kommandot copyattr

copyattr kopierar attribut från en eller flera filer till en annan. Som standard kopieras inte filens egentliga innehåll.

Usage: copyattr <options> <source> [ ... ] <destination>

Om du vill kopiera attributen plus filens innehåll kan du lägga till växeln "-d" eller "--data".